thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân

Chuyên viên kế toán kinh nghiệm của Đại lý thuế THtax sẽ hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công cho các cá nhân, tổ chức quan tâm được nắm rõ hơn về vấn đề này.
 
Cách tính thuế thu nhập cá nhân
 
 
Những vấn đề cần lưu ý trước khi tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế TNCN: 
 
Là thời điểm cá nhân, tổ chức trả thu nhập cho người nộp thuế. Căn cứ ở Điểm b, Khoản 2, Điều 8 Thông tư 111/2013/TT-BTC.
 
Ví dụ tiền lương của tháng 12/2016 trả vào tháng 1/2017 thì sẽ tính vào thu nhập chịu thuế tháng 1/2017.
 
Thuế TNCN là loại thuế được tính theo tháng, kê khai thì có thể theo tháng hoặc quý và quyết toán theo năm.
 
Phương pháp tính thuế TNCN:
 
✎ Tính theo Biểu lũy tiến từng phần dành cho đối tượng là người lao động ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên.
 
 Tính theo phương thức khấu trừ 10% dành cho không ký hợp đồng hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng, có tổng mức trả thu nhập từ 2.000.000 đồng/lần trở lên.
 
 Tính theo phương thức khấu trừ 20% cho cá nhân không cư trú (thường là cá nhân người nước ngoài) được xác định bằng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công nhân với thuế suất 20%.
 
Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân
 
 

1. Đối với cá nhân cư trú có ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên:

 

 
Đối với cá nhân cư trú, ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên nhưng nghỉ làm trước khi kết thúc hợp đồng lao động thì cá nhân, tổ chức trả thu nhập vẫn thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần, theo Điểm b, Khoản 1, Điều 25 của Thông tư 111/2013/TT-BTC.
 
Công thức tính thuế TNCN là: 
 
Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế TNCN x Thuế suất
 
Trong đó, thu nhập tính thuế TNCN = Thu nhập chịu thuế TNCN x các khoản giảm trừ.
 
Thu nhập chịu thuế TNCN là tổng TNCN nhận được từ tổ chức chi trả, không bao gồm các khoản tiền ăn giữa ca, ăn trưa, phụ cấp điện thoại, phụ cấp trang phục, tiền phí công tác, thu nhập từ phần tiền lương, tiền công làm việc thêm giờ, tiền công làm việc ban ngày và các khoản phụ cấp, trợ cấp khác không chịu thuế TNCN.
 
Các khoản giảm trừ bao gồm: Giảm trừ gia cảnh, các khoản bảo hiểm bắt buộc, các khoản đóng góp vào từ thiện, nhân đạo và khuyến học.
 
 Thuế suất là thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công được áp dụng theo Biểu lũy tiến từng phần, quy định ở Điều 22, Luật thuế TNCN, cụ thể như sau:
 
 

Bậc thuế

Phần thu nhập tính thuế/1 năm (triệu đồng)

Phần thu nhập tính thuế/1 tháng (triệu đồng)

Thuế suất (%)

1

Đến 60

Đến 5

5

2

Trên 60 đến 120

Trên 5 đến 10

10

3

Trên 120 đến 216

Trên 10 đến 18

15

4

Trên 216 đến 384

Trên 18 đến 32

20

5

Trên 384 đến 624

Trên 32 đến 52

25

6

Trên 624 đến 960

Trên 52 đến 80

30

 
 
 
 

2. Đối với cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hay có nhưng hợp đồng dưới 3 tháng:

 

 
Tiến hành khấu trừ thuế TNCN theo từng lần chi trả thu nhập từ 2.000.000 đồng/lần trở lên như sau:
 
Đối với cá nhân cư trú thì khấu trừ 10% tổng thu nhập trả/1 lần, không phân biệt có mã số thuế hay không.
 
Các trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nên trên, nhưng ước tính tổng thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập cần làm cam kết số 02/CK- TNCN theo mẫu tại Thông tư 92/2015/TT-BTC. Làm xong gửi tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN.
 
Người làm cam kết bắt buộc có mã số thuế ở thời điểm làm cam kết.
 
Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế thì tổ chức vẫn tổng hợp danh sách và thu nhập của cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế và nộp về Cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết cần chịu trách nhiệm về bản cam kết, có gian lận sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.
 
 

3. Đối với cá nhân không cư trú:

 

 
Thuế TNCN với cá nhân không cư trú được xác định bằng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công nhân với thuế suất 20%.

Nếu còn có thắc mắc về cách tính thuế TNCN, hãy liên hệ với Đại lý thuế THtax để nhận được sự trợ giúp một cách nhanh chóng nhất.