Luật thuế

thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

 

Luật thuế

Đối tượng nào được áp dụng thuế suất ưu đãi ...

Tại khoản 5 Điều 11 Thông tư số 96/2015/TT-BTC đã bổ sung mới thêm Khoản 3a tại Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC

Những loại bảo hiểm nào không chịu thuế GTGT?

Khoản 7, Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC

Tài sản cố định đang sử dụng và đã trích khấu ...

Trường hợp tài sản cố định khi điều chuyển đã thực hiện đánh giá lại giá trị tài sản hoặc điều chuyển cho cơ sở sản xuất kinh doanh hàng ...

Trường hợp người nộp thuế không lập thông báo ...

Tại công văn số 5435/TCT-CS ngày 25/11/2016 về xử phạm vi phạm hành chính về hóa đơn, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau: Căn cứ điểm d khoản ...

Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư ...

Tại công văn số 1981/BTC-TCT ngày 13/2/2018 của Tổng cục Thuế có hướng dẫn như sau: “- Tại điểm 55 Mục II Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ...

Kê khai, nộp thuế TNDN đối với hoạt động ...

Tại công văn số 222/BTC-TCT ngày 06/1/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn như sau: Tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày ...

Các khoản thu thập khác được xác định khi ...

Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 96/2015/TT-BTC sửa đổi bổ sung Điều 7 TT 78/2014/TT-BTC hướng dẫn: Thu nhập khác bao gồm các khoản thu nhập sau:

Thuế suất thuế GTGT nhà thầu đối với hoạt ...

Tại công văn số 586/TCT-CS ngày 24 tháng 02 năm 2017 về thuế GTGT nhà thầu đối với hoạt động phân phối các kênh và nội dung các kênh truyền ...

Việc bán tài sản của tổ chức, cá nhân không ...

Tại khoản 3, Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn: Tổ chức, cá nhân không kinh doanh, không phải là người nộp thuế GTGT bán tài ...

Các khoản chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến ...

Tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 6 TT 78/2014/TT-BTC đã hủy bỏ nội dung tại điểm 2.21 của Thông tư số ...

«     1 2 3      »