thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

Văn bản pháp luật

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Tên văn bản Sắc thuế Tải file
35/2019/TT-BLĐTBXH 30/12/2019 Thông tư 35/2019/TT-BLĐTBXH về mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội do Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội ban hành
190/2007/NĐ-CP 28/12/2007 Nghị định 190/2007/NĐ-CP hướng dẫn luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện
134/2008/NĐ-CP 31/12/2008 Nghị định 134/2008/NĐ-CP điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
134/2015/NĐ-CP 29/12/2015 Nghị định 134/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện
23/2020/TT-BLĐTBXH 30/12/2020 Thông tư 23/2020/TT-BLĐTBXH quy định về mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội do Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội ban hành
110/2015/TT-BTC 28/07/2015 Thông tư 110/2015/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
377/TCT-DNNCN 05/02/2021 Công văn 377/TCT-DNNCN năm 2021 về đẩy mạnh tổ chức triển khai cấp tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế đối với cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
87/2017/NĐ-CP 26/07/2017 Nghị định 87/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính
09/2021/TT-BTC 25/01/2021 Thông tư 09/2021/TT-BTC về hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán do Bộ Tài chính ban hành
396/BHXH-TCKT 23/02/2021 Công văn 396/BHXH-TCKT năm 2021 về chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng trong thời gian tiếp tục thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
50/2014/QH13 18/06/2014 Luật xây dựng 2014 - 50/2014/QH13
15/2021/NĐ-CP 03/03/2021 Nghị định 15/2021/NĐ-CP hướng dẫn một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng
11/2013/TT-BLĐTBXH 11/06/2013 Thông tư 11/2013/TT-BLĐTBXH danh mục công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
10/2013/TT-BLĐTBXH 10/06/2013 Thông tư 10/2013/TT-BLĐTBXH danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
14/2017/NĐ-CP 17/02/2017 Nghị định 14/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
09/2020/TT-BLĐTBXH 12/11/2020 Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn bộ luật lao động về lao động chưa thành niên do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
75/2014/NĐ-CP 28/07/2014 Nghị định 75/2014/NĐ-CP hướng dẫn bộ luật lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
85/2015/NĐ-CP 01/10/2015 Nghị định 85/2015/NĐ-CP quy định chi tiết bộ Luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ
49/2013/NĐ-CP 14/05/2013 Nghị định 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn bộ luật lao động về tiền lương
10/2012/QH13 18/06/2012 Bộ Luật Lao động 2012 - 10/2012/QH13
«     1 2 3 4 5      »