thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

 

Quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm

Căn cứ luật an toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010 Căn cứ nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 2 năm 2018 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩm Căn cứ nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ y tế.

 drive.google.com/file/d/1gHrcGfQTYyWBeF5BWCG7IWqUASf-ctvy/view