Cách lập hóa đơn có tặng hàng khuyến mãi

Cách lập hóa đơn có tặng hàng khuyến mãi

Cách lập hóa đơn có tặng hàng khuyến mãi

Ngày đăng: 09/04/2020

Hướng dẫn cách ghi hóa đơn khuyến mãi không thu tiền, quảng cáo, hàng mẫu phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ,...Theo khoản 9 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính:

 

“9. Sửa đổi, bổ sung điểm 2.4 Phụ lục 4 như sau:

2.4. Sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng đối với tổ chức kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

a) Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi tên và số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu và thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về thuế GTGT.”

Căn cứ khoản 5 Điều 7 Mục I Chương II Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định:

“5. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0); trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho.”

Theo các quy định trên, trường hợp công ty có hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại (Phải đăng ký với Sở công thương) thì trên hóa đơn chỉ ghi tên và số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng khuyến mại, giá tính thuế được xác định bằng không. Trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không đăng ký với Sở công thương thì phải kê khai, tính nộp thuế bình thường như hàng hóa dùng để cho, biếu, tặng.