Chuyên mục đầu tư

Chuyên mục đầu tư

Chuyên mục đầu tư

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Tên văn bản Sắc thuế Tải file
47/2021/NĐ-CP 01/04/2021 Nghị định 47/2021/NĐ-CP hướng dẫn luật doanh nghiệp ico file word ico file pdf
86/2017/NĐ-CP 25/07/2017 Nghị định 86/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ico file word ico file pdf
05/2019/TT-BKHĐT 29/03/2019 Thông tư 05/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ico file word ico file pdf
60/2005/QH11 29/11/2005 Luật doanh nghiệp 2005 - 60/2005/QH11 ico file word ico file pdf
39/2018/NĐ-CP 11/03/2018 Nghị định 39/2018/NĐ-CP về hướng dẫn luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ico file word ico file pdf
27/2018/QĐ-TTG 06/07/2018 Quyết định 27/2018/QĐ-TTG về hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính Phủ ban hành ico file word ico file pdf
59/2011/NĐ-CP 18/07/2011 Nghị định 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần ico file word ico file pdf
118/2014/NĐ-CP 17/12/2014 Nghị định 118/2014/NĐ-CP về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp ico file word ico file pdf
32/2018/NĐ-CP 08/03/2018 Nghị định 32/2018/NĐ-CP sửa đổi nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp ico file word ico file pdf
91/2015/NĐ-CP 13/10/2015 Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp ico file word ico file pdf
09/2009/NĐ-CP 05/02/2009 Nghị định 09/2009/NĐ-CP ban hành quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác ico file word ico file pdf
71/2013/NĐ-CP 11/07/2013 Nghị định 71/2013/NĐ-CP đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ ico file word ico file pdf
126/2017/NĐ-CP 16/11/2017 Nghị định 126/2017/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần ico file word ico file pdf
163/2018/NĐ-CP 04/12/2018 Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp ico file word ico file pdf
55/2019/NĐ-CP 24/06/2019 Nghị định 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ico file word ico file pdf
         1 2 3 4 5