Chuyên mục đầu tư

Chuyên mục đầu tư

Chuyên mục đầu tư

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Tên văn bản Sắc thuế Tải file
1587/QĐ-TCT 07/10/2022 Quyết định 1587/QĐ-TCT 2022 Kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" ico file word ico file pdf
121/2021/NĐ-CP 27/12/2021 Nghị định số 121/2021/NĐ-CP ngày 27/12/2021 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài ico file word ico file pdf
114/2021/NĐ-CP 16/12/2021 Nghị định 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài ico file word ico file pdf
99/2021/NĐ-CP 11/11/2021 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 1/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công ico file word ico file pdf
29/2021/QĐ-TTg 06/10/2021 Quyết định số 29/2021/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt. ico file word ico file pdf
88/2021/NĐ-CP 01/10/2021 Nghị định số 88/2021/NĐ-CP ngày 01/10/2021 của Chính Phủ v/v Quy định về thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, đấu giá, cấp phép, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần. ico file word ico file pdf
85/2021/NĐ-CP 25/09/2021 Nghị định số 85/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử ico file word ico file pdf
80/2021/NĐ-CP 26/08/2021 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ico file word ico file pdf
79/2021/NĐ-CP 16/08/2021 Nghị định số 79/2021/NĐ-CP ngày 16/8/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ. ico file word ico file pdf
24/2022/TT-BTC 07/04/2022 THÔNG TƯ 24/2022/TT-BTC SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 48/2019/TT-BTC XỬ LÝ GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO ico file word ico file pdf
25/2022/TT-BTC 28/04/2022 THÔNG TƯ 25/2022/TT-BTC MỨC THU CHẾ ĐỘ THU NỘP QUẢN LÝ PHÍ LỆ PHÍ LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN ico file word ico file pdf
06/2022/TT-BKHĐT 10/05/2022 THÔNG TƯ 06/2022/TT-BKHĐT HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH 80/2021/NĐ-CP ico file word ico file pdf
31/2021/NĐ-CP 26/03/2021 NGHỊ ĐỊNH 31/2021/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT ĐẦU TƯ ico file word ico file pdf
47/2021/NĐ-CP 01/04/2021 Nghị định 47/2021/NĐ-CP hướng dẫn luật doanh nghiệp ico file word ico file pdf
86/2017/NĐ-CP 25/07/2017 Nghị định 86/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ico file word ico file pdf
         1 2 3 4 5