Chuyên mục tài chính

Chuyên mục tài chính

Chuyên mục tài chính

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Tên văn bản Sắc thuế Tải file
137/2017/TT-BTC 25/12/2007 Thông tư 137/2017/TT-BTC về quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo, và tổng hợp quyết toán năm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ico file word ico file pdf
146/2011/TT-BTC 26/10/2011 Thông tư 146/2011/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã kèm theo quyết định 94/2005/QĐ-BTC do Bộ Tài chính ban hành ico file word ico file pdf
94/2005/QĐ-BTC 12/12/2005 Quyết định 94/2005/QĐ-BTC về "Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã" do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ico file word ico file pdf
163/2016/NĐ-CP 21/12/2016 Nghị định 163/2016/NĐ-CP hướng dẫn luật ngân sách nhà nước ico file word ico file pdf
70/2019/TT-BTC 03/10/2019 Thông tư 70/2019/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ico file word ico file pdf
36/2014/QĐ-TTG 18/06/2014 Quyết định 36/2014/QĐ-TTG về quy chế công bố thông tin hoạt động của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu do Thủ tướng Chính phủ ban hành ico file word ico file pdf
35/2013/QĐ-TTG 07/06/2013 Quyết định 35/2013/QĐ-TTG quy chế hoạt động của kiểm soát viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Thủ tướng Chính phủ ban hành ico file word ico file pdf
96/2015/NĐ-CP 19/10/2015 Nghị định 96/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật doanh nghiệp ico file word ico file pdf
81/2015/NĐ-CP 18/09/2015 Nghị định 81/2015/NĐ-CP về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước ico file word ico file pdf
47/2021/NĐ-CP 01/04/2021 Nghị định 47/2021/NĐ-CP hướng dẫn luật doanh nghiệp ico file word ico file pdf
86/2017/NĐ-CP 25/07/2017 Nghị định 86/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ico file word ico file pdf
05/2019/TT-BKHĐT 29/03/2019 Thông tư 05/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ico file word ico file pdf
60/2005/QH11 29/11/2005 Luật doanh nghiệp 2005 - 60/2005/QH11 ico file word ico file pdf
39/2018/NĐ-CP 11/03/2018 Nghị định 39/2018/NĐ-CP về hướng dẫn luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ico file word ico file pdf
27/2018/QĐ-TTG 06/07/2018 Quyết định 27/2018/QĐ-TTG về hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính Phủ ban hành ico file word ico file pdf
         1 2 3 4 5