Thông tư 67/2021/TT-BTC quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm

Thông tư 67/2021/TT-BTC quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm

Thông tư 67/2021/TT-BTC quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm

 
Phí thẩm định cấp GCN đối với thực phẩm xuất khẩu là 1.000.000 đồng/lần/giấy chứng nhận
 
Ngày 05/8/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 67/2021/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm.
 
Theo đó, biểu phí trong công tác an toàn thực phẩm như sau: Thẩm định cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu (giấy chứng nhận lưu hành tự do, giấy chứng nhận xuất khẩu, giấy chứng nhận y tế) là 1.000.000 đồng/lần/giấy chứng nhận; Thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ dưới 200 suất ăn là 700.000 đồng/lần/cơ sở;...
 
Bên cạnh đó, chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước.
 
Thông tư có hiệu lực từ ngày 19/9/2021.
 
Xem chi tiết Thông tư 67/2021/TT-BTC tại đây